Search form

Howan 4:21

21Minsambag si Hisos nga toohi hao nga arani di ya tirmino nga diri di anhawag ya mga tao ka Ama nga Diyos dizan ka bobong nga Girasim bisan kon doro ka siyodad nga Hirosalem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index