Search form

Howan 4:23

23Mindateng di ya tirmino nga ya mga matood nga magsingbahay kinahanglan magaangay ya kanirang hena-hena ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kinahanglan antoo isab siran nga hao ya matood nga Diyos. Ya tao nga nagabatasan singed kaiton iza ya naazakan na Ama ka pagsingba kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index