Search form

Howan 4:24

24Kay ya Diyos ani ya Madazaw nga Ispirito. Kamhan ya mga anhawag kanangiza kinahanglan mag-angay ya kanirang hena-hena kaiton nga Ispirito. Kinahanglan antoo isab siran nga hao ya matood nga Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index