Search form

Howan 4:25

25Minsambag ya babazi nga mahagdam hao nga ankarini ya Misayas. Inngaranan iza kan Kristo nga hari nga pinili na Diyos. Iza ya ampakita kanta ka tanan kay-an ka pagdateng naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index