Search form

Howan 4:27

27Kamhan nakabalik ya mga sakop ni Hisos. Nabereng siran kay ono ya pagkiglaonglaong naiza ka babazi kamhan wara siran mangotana ka babazi kon ono ya toong gosto. Wara sab siran mangotana kan Hisos kon ono ya inlaong naiza ka babazi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index