Search form

Howan 4:3

3Kamhan mahagdam si Hisos nga nakabati di ya mga Parasiyo nga nabantog di ya toong ngaran agon minpanaw iza dizan ka lopa nga Yoda kay ambalik iza ka lopa nga Galiliya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index