Search form

Howan 4:35

35Pamolinged ini nga kon anseleng kamo ka bag-ong inpogas anlaong kamo nga opat pen ka bolan maani di iton. Timan-an mazo gazed ini nga mindateng di gazed ya tirmino ka pag-ani. Selengi mazo ya mga tao nga gosto antoo kanao kay singed siran ka abot nga anihen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index