Search form

Howan 4:36

36Ya mga antabang ka mga tao ka pagpasakop kanao soholan nao siran. Kamhan ya mga minsakop kanao matagan nao siran ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Ya isang tao singed ka nagapogas iza ka kanaong sindo. Ya isang tao singed ka magaani iza ka tanem. Kamhan mindengan sirang dowa pagsaza kay poslanan ya kanirang tarabaho.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index