Search form

Howan 4:39

39Kamhan doro kaiton nga longsod mataed di ya mga taga Samariya nga mintoo di kan Hisos kay impanan-ogan siran na babazi nagalaong nga iton nga tao ani ya minpanaba kanao ka tanan nahinang nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index