Search form

Howan 4:40

40Agon pagdateng niran kan Hisos inhagad niran iza ka pagkolang doro ka lagkaw niran. Kamhan nabilin iza doro kaniran keteb ka dowang ka aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index