Search form

Howan 4:42

42Nagalaong sab siran ka babazi nga mintoo di kami kazina kay nakabati kami ka kanmong saba. Kamhan nakabati disab kami ka toong pagsindo agon mahagdam kami nga iza gazed ya Manlolowas ka tanan mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index