Search form

Howan 4:45

45Pagdateng ka naiza doro magaabiabihen matood iza na mga taga dizan kay izang dini kaini ka pagkaro niran ka Hirosalem ka pista na mga Yodayo nakakita siran ka toong mga hininang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index