Search form

Howan 4:46

46Kamhan mindateng si Hisos ka longsod nga Kana doro ka Galiliya nga dapit nga inhinang naiza ya bino garing ka sapa. Kamhan may isang tao nga minkarini garing ka longsod nga Kapirnaom. Sinarigan iza ni Hirodis nga hari. Kamhan masakiten ya toong bata nga amaama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index