Search form

Howan 4:47

47Pagpakabati ka naiza nga mindateng di si Hisos dini ka lopa nga Galiliya garing ka lopa nga Yoda minkarini iza kan Hisos kay hangzoon naiza ka pag-iba doro ka toong lagkaw kay ipatambal ya toong bata nga nagapinal di ka toong masakit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index