Search form

Howan 4:5

5Kamhan nakadateng si Hisos ka longsod nga Saykar doro ka Samariya. Arani iton ka oma nga intagan ni Hakob nga karaang tao ka toong maanak nga si Hosi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index