Search form

Howan 4:51

51Ka nagapasinged pen iza ngaro insogat iza na toong mga sogoonon kay nagalaong nga Nong, nadazaw di ya bata mo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index