Search form

Howan 4:6

6Kamhan dizan ka pagaazihan ni Hisos may atabay nga kinabotan ni Hakob. Na, pagdateng ni Hisos dakoza nagalo-to iza kay ampahoway iza ka toong pagpanaw ka pag-odto di na sega.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index