Search form

Howan 4:7

7Na, ka dizan pen si Hisos may nagapasinged ngarini nga babazi nga somag-ebay. Taga Samariya iza. Kamhan minlaong si Hisos ka babazi nga paimnen mo hao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index