Search form

Howan 4:9

9Kamhan nabereng ya babazi kay ya batasan na mga Yodayo diri angamit ka mga betangan na taga Samariya ka pag-inem. Agon minsambag iza kan Hisos nga Yodayo iko. Ono sa nga azoan sa mo hao ka sapa?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index