Search form

Howan 5

1Pagkakamhan kaiza minkaro si Hisos ka siyodad nga Hirosalem kay may pista na mga Yodayo. 2Na, dakoza ka Hirosalem may pirtahan nga azihanan na mga mag-ateday ka karniro nga ihaladay ka Diyos. Kamhan may linaw dizan ka pirtahan. Dizan ka kilid na linaw may mga tal-ob nga limang bolos nga pahimlazanan na mga nabedlay nga tao. Ya ngaran naiton nga dapit ani ya Bitsayda ka saba nga Hinibriyo. 3Mataed ya mga masakiten nga namentag dizan. May nangabota, may nangapiang, may diri makahingas ka lawas. Nagatagad sirang tanan ka pagkotaw kaiton nga linaw. 4Kay may panahon nga andateng ya sogoonon nga taga langit kay ankotaw ka linaw. Kamhan ya masakiten nga makahon-a pagtena nawaraan matood iza ka bisan ono ya toong masakit.

5Na, may isang ka tao dizan. Kamhan katloan may walo ding ka toig ya toong pagkabedlay. 6Pagpakakita ni Hisos ka tao nahagdam iza nga dogay di gazed ya toong pagbentag dizan. Kamhan minlaong si Hisos nga daw ansogot ko nga mawara ya masakit mo? 7Minsambag ya nabedlay nga Nong, waray makabohat kanao ngaro ka linaw kon somobosobo di iton. Pagpangalimbasog nao ka pagdateng ka linaw nahon-ahan hao na iba. 8Minlaong si Hisos nga bomangon di ko. Lokoton mo ya kanmong banig. Kamhan pomanaw ko. 9Kamhan madazaw di matood ya tao. Minlokot iza ka toong banig. Kamhan minpanaw iza. Ani ini ya hinang ni Hisos ka aldaw nga tigpahimlay na mga Yodayo.

10Kamhan ya tao nga madazaw di imbaheg iza na mga Yodayo nga nagalaong nga diri ko magdara ka banig mo kay nagalapas iko ka balaed na mga karaan nga Yodayo kay singed ka magatarabaho iko koman nga aldaw nga tigpahimlay. 11Minsambag ya tao nga ya mintambal kanao ani ya minsogo kanao ka pagdara ka banig. 12Nangotana siran daw sin-o sa iza taoha nga minsogo kanmo? 13Kamhan ya tao nga madazaw di wara iza mahagdam kon sin-o iton kay minbelag dazon si Hisos pagpanaw kay mataed di ya mga tao dini kaini nga dapita.

14Pagkateedteed ka nakitan ni Hisos ya tao nga indazaw naiza dalem ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan minlaong si Hisos nga selengi, madazaw di gazed ya lawas mo. Bomiza di ko ka batasan nga maonga dazaw diri di ko matagan ka kalised dakola pen ka mahon-a. 15Kamhan minpanaw ya tao. Minpanan-og iza ka mga oloolo na mga Yodayo nga si Hisos ya ngaran na tao nga nakatambal kanangiza. 16Kamhan minsogod di siran pagdaegdaeg kan Hisos kay indazaw naiza ya tao ka aldaw nga tigpahimlay. 17Agon minsambag si Hisos kaniran nga ya kanaong Ama nga Diyos wara iza magheneng ka toong pagkalooy ka tao ka aldaw nga tigpahimlay. Kamhan hao ya ampadazon ka toong tarabaho. 18Pagpakabati na mga Yodayo kaiza gosto gazed siran ampatay kan Hisos kay minlapas iza koni ka balaed mahitenged ka aldaw nga tigpahimlay. In-angay disab koni naiza ya toong kaogaringen ka pagkalabaw ka kaogaringen na Diyos kay minlaong iza nga ya Diyos ani gazed ya toong Ama.

19Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga timan-an mazo gazed ini. Hao nga Maanak na Diyos, waray mahimo na kanaong kaogaringen ka paghinang ka bisan ono. Nagahinang lamang hao ka nakita nao nga inhinang na kanaong Ama. Kay bisan ono ya inhinang na Ama ani isab ya inhinang na toong Maanak. 20Naazak gazed ya Ama kanao nga toong Maanak. Kamhan impakita hao naiza ka tanan mga inhinang naiza. Kamhan pahinangen pen hao naiza ka labaw pen nga tarabaho dazaw mabereng kamo. 21Ya Ama ani ya magabohi ka mga tao pagbalik garing ka lebeng. Kamhan hao nga toong Maanak anhatag sab hao ka kinabohi dizan ka bisan sin-o ya pinili nao nga tao. 22Ya Ama nga Diyos diri anhokom ka tao. Hinoa inhatag naiza ka toong Maanak ya tanan katenged ka paghokom 23dazaw antahod ya tanan tao ka Maanak na Diyos singed ka pagtahod niran ka Ama nga Diyos. Ya tao nga diri antahod ka Maanak na Diyos singed ka diri isab iza antahod ka Ama nga minpakarimbaba kanangiza. 24Timan-an mazo gazed ini. Ya tao nga manalinga ka kanaong sindo kamhan antoo kanangiza nga minpakarimbaba kanao, intagan di gazed iton nga tao ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Diri iza silotan ka kamatazen ka toong mga sala hinoa may toong kinabohi nga diri mawara.

25Manalinga kamo! Mindateng di koman ya panahon nga ampanalinga ya mga patay nga tao ka saba na Maanak na Diyos. Kamhan ya mga makabati mabohi gazed siran pagbalik garing ka mga lebeng. 26Garing ka kaogaringen na Ama nga Diyos ya kinabohi. Kamhan garing sab ka kaogaringen na toong Maanak ya kinabohi kay ani ya hatag na Ama. 27Intagan isab naiza ya toong Maanak ka katenged ka paghokom ka tanan mga tao kay ining Maanak iza ya minhon-a ka bisan sin-o ya mahon-ang tao. 28Diri kamo magkabereng kaini nga pagpanaba nao kamazo kay andateng ya tirmino nga makabati ka saba nao ya tanan mga patay dalem ka mga lebeng. 29Kamhan manlogwa sirang tanan. Ya mga minhinang ka madazaw ka bohi ka siran, palogwaen siran dazaw mahatagan ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kamhan ya mga minhinang ka maonga palogwaen siran dazaw mahokman siran ka silot nga waray kinateban.

30Ya kanaong katenged ka paghokom ka mga tao garing iton ka inpanaba na Diyos kanao, diri kon garing ka kanaong kaogaringen. Kamhan matadeng ya kanaong paghokom kay wara hao magtoman ka kanaong naazakan basta kay mintoman hao ka naazakan na Ama nga minpakarimbaba kanao.

31Kon hao kay nagapamatood ka kanaong kaogaringen dazaw mahagdam kamo nga garing hao ka Diyos anhena-hena kamo nga diri kon matood ya kanaong mga panaba. 32Ya Ama nga Diyos iza ya nagapamatood nga garing hao kanangiza. Kamhan mahagdam hao nga matood gazed ya toong mga panaba bahin kanao. 33Izang dini kaini insogo mazo ya tao ngaro kan Howan nga Magbenzagay kay impapangotana mazo kon sin-o sa hao. Kamhan minsambag iza pagpamatood nga garing hao ka Diyos. 34Bisan wara hao magkinahanglan ka pagpamatood na tao kon sin-o sa hao ipataremdem nao kamazo ya saba ni Howan kay kon antoo kamo kaini malibri gazed kamo ka silot ka kamazong mga sala. 35Izang dini kaini si Howan singed iza ka lati na segà kay nagapakita iza kamazo ka dalan ngaro ka Ginoo. Nagailaw ya toong pagsindo ka kamazong hena-hena. Kamhan minsaza kamo ka kadali ka. 36Na, may labaw pen nga nagapamatood nga ya Diyos ani minpakarimbaba kanao. Kamhan ya mga hinang nga inpahinang kanao na kanaong Ama, ani gazed ya nagapamatood nga ya Ama ani ya minpakarimbaba kanao. 37Kamhan iza nga minpakarimbaba kanao, iza gazed ya nagapamatood nga garing hao kanangiza. Ya toong saba diri mahimo pagpanalinga. Kamhan ya toong lawas diri mahimo pagpakita. 38Ya toong mga panaba wara gazed makadateng ka kamazong hena-hena kay wara kamo magtoo nga hao ya inpakarimbaba naiza. 39Ya batasan mazo minsosi pagbasa ka mga daan pinasoyat na Diyos kay ya hena-hena mazo ya pagbasa mazo ani anhatag kamazo ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Ambaza kay bisan nagapamatood ya mga pinasoyat nga garing hao ka Diyos 40wara kamo magpasakop kanao dazaw may bag-ong kinabohi mazo nga diri mawara.

41Wara hao magpasaza ka mga tao kanao. 42Mahagdam sab hao nga diri kon matood ya pagkaazak mazo ka Diyos. 43Mindateng hao garing ka Ama nao. Inhatagan hao naiza ka dakola nga gahem kamhan wara kamo magtoo kanao. Kon may iba nga tao nga andateng dini kamazo kamhan nagalaong iza nga iza matood si Kristo, antoo baza kamo kaiton nga tao. 44Gosto kamo nga sazaen kamo na kamazong mga iba piro wara kamo gosto nga sazaen kamo na bogtong Diyos. Agon onhon sa mazo pagtoo kanao? 45Azaw kamo maghena-hena nga isombong nao kamo ka kanaong Ama. Si Moysis nga kamazong insarigan ani hinoa ya ansombong kamazo. 46Kay kon matood ya pagtoo mazo kan Moysis, antoo isab kamo kanao kay iza ya minsoyat daan mahitenged kanao. 47Wara kamo magtoo ka toong mga sinoyat agon onhon sa mazo pagtoo ka kanaong mga panaba?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index