Search form

Howan 5:10

10Kamhan ya tao nga madazaw di imbaheg iza na mga Yodayo nga nagalaong nga diri ko magdara ka banig mo kay nagalapas iko ka balaed na mga karaan nga Yodayo kay singed ka magatarabaho iko koman nga aldaw nga tigpahimlay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index