Search form

Howan 5:13

13Kamhan ya tao nga madazaw di wara iza mahagdam kon sin-o iton kay minbelag dazon si Hisos pagpanaw kay mataed di ya mga tao dini kaini nga dapita.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index