Search form

Howan 5:14

14Pagkateedteed ka nakitan ni Hisos ya tao nga indazaw naiza dalem ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan minlaong si Hisos nga selengi, madazaw di gazed ya lawas mo. Bomiza di ko ka batasan nga maonga dazaw diri di ko matagan ka kalised dakola pen ka mahon-a.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index