Search form

Howan 5:15

15Kamhan minpanaw ya tao. Minpanan-og iza ka mga oloolo na mga Yodayo nga si Hisos ya ngaran na tao nga nakatambal kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index