Search form

Howan 5:17

17Agon minsambag si Hisos kaniran nga ya kanaong Ama nga Diyos wara iza magheneng ka toong pagkalooy ka tao ka aldaw nga tigpahimlay. Kamhan hao ya ampadazon ka toong tarabaho.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index