Search form

Howan 5:19

19Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga timan-an mazo gazed ini. Hao nga Maanak na Diyos, waray mahimo na kanaong kaogaringen ka paghinang ka bisan ono. Nagahinang lamang hao ka nakita nao nga inhinang na kanaong Ama. Kay bisan ono ya inhinang na Ama ani isab ya inhinang na toong Maanak.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index