Search form

Howan 5:2

2Na, dakoza ka Hirosalem may pirtahan nga azihanan na mga mag-ateday ka karniro nga ihaladay ka Diyos. Kamhan may linaw dizan ka pirtahan. Dizan ka kilid na linaw may mga tal-ob nga limang bolos nga pahimlazanan na mga nabedlay nga tao. Ya ngaran naiton nga dapit ani ya Bitsayda ka saba nga Hinibriyo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index