Search form

Howan 5:21

21Ya Ama ani ya magabohi ka mga tao pagbalik garing ka lebeng. Kamhan hao nga toong Maanak anhatag sab hao ka kinabohi dizan ka bisan sin-o ya pinili nao nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index