Search form

Howan 5:25

25Manalinga kamo! Mindateng di koman ya panahon nga ampanalinga ya mga patay nga tao ka saba na Maanak na Diyos. Kamhan ya mga makabati mabohi gazed siran pagbalik garing ka mga lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index