Search form

Howan 5:27

27Intagan isab naiza ya toong Maanak ka katenged ka paghokom ka tanan mga tao kay ining Maanak iza ya minhon-a ka bisan sin-o ya mahon-ang tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index