Search form

Howan 5:28

28Diri kamo magkabereng kaini nga pagpanaba nao kamazo kay andateng ya tirmino nga makabati ka saba nao ya tanan mga patay dalem ka mga lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index