Search form

Howan 5:29

29Kamhan manlogwa sirang tanan. Ya mga minhinang ka madazaw ka bohi ka siran, palogwaen siran dazaw mahatagan ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kamhan ya mga minhinang ka maonga palogwaen siran dazaw mahokman siran ka silot nga waray kinateban.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index