Search form

Howan 5:30

30Ya kanaong katenged ka paghokom ka mga tao garing iton ka inpanaba na Diyos kanao, diri kon garing ka kanaong kaogaringen. Kamhan matadeng ya kanaong paghokom kay wara hao magtoman ka kanaong naazakan basta kay mintoman hao ka naazakan na Ama nga minpakarimbaba kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index