Search form

Howan 5:32

32Ya Ama nga Diyos iza ya nagapamatood nga garing hao kanangiza. Kamhan mahagdam hao nga matood gazed ya toong mga panaba bahin kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index