Search form

Howan 5:33

33Izang dini kaini insogo mazo ya tao ngaro kan Howan nga Magbenzagay kay impapangotana mazo kon sin-o sa hao. Kamhan minsambag iza pagpamatood nga garing hao ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index