Search form

Howan 5:34

34Bisan wara hao magkinahanglan ka pagpamatood na tao kon sin-o sa hao ipataremdem nao kamazo ya saba ni Howan kay kon antoo kamo kaini malibri gazed kamo ka silot ka kamazong mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index