Search form

Howan 5:36

36Na, may labaw pen nga nagapamatood nga ya Diyos ani minpakarimbaba kanao. Kamhan ya mga hinang nga inpahinang kanao na kanaong Ama, ani gazed ya nagapamatood nga ya Ama ani ya minpakarimbaba kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index