Search form

Howan 5:43

43Mindateng hao garing ka Ama nao. Inhatagan hao naiza ka dakola nga gahem kamhan wara kamo magtoo kanao. Kon may iba nga tao nga andateng dini kamazo kamhan nagalaong iza nga iza matood si Kristo, antoo baza kamo kaiton nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index