Search form

Howan 5:44

44Gosto kamo nga sazaen kamo na kamazong mga iba piro wara kamo gosto nga sazaen kamo na bogtong Diyos. Agon onhon sa mazo pagtoo kanao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index