Search form

Howan 5:45

45Azaw kamo maghena-hena nga isombong nao kamo ka kanaong Ama. Si Moysis nga kamazong insarigan ani hinoa ya ansombong kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index