Search form

Howan 5:9

9Kamhan madazaw di matood ya tao. Minlokot iza ka toong banig. Kamhan minpanaw iza. Ani ini ya hinang ni Hisos ka aldaw nga tigpahimlay na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index