Search form

Howan 6

1Pagkakamhan minsakay di si Hisos ngandipi ka danaw nga Galiliya. Ya ibang ngaran na danaw ani Tibiriyas. 2Kamhan mataed ya tao nga nagasonod kan Hisos kay nakapaniid siran ka toong mga inhinang pagpakadazaw naiza ka mga masakit. Mga timaan iton nga garing iza ka Diyos. 3Kamhan mintokad iza ngandaked ka pagkahiping na bobong. Minlo-to iza dizan daw ya toong mga sinarigan.

4Na, iton nga panahon hapit di andateng ya pista na mga Yodayo nga mangihaw siran ka mga nati na karniro. 5Kamhan pagpakakita ni Hisos ka mga mataed nga tao nga nangarini kanangiza minlaong iza kan Pilipo nga daw hain kita makapalit ka makaen nga an-igo ka pagpakaen kaiton nga mga mataed nga tao? 6Na, ya pangotana ni Hisos porba lamang naiza kan Pilipo kay mahagdam si Hisos ka toong kaogaringen nga makabagat iza ka toong nga ipakaen kaniran. 7Minsambag si Pilipo nga bisan ya sohol ka enem nga ka bolan diri an-igo iton ka pagpamalit ka makaen ka tagsatagsa kaniran bisan geramay ka ya ipakaen ta kaniran. 8Kamhan ya isang sinarigan nga si Andris nga lomon ni Simon Pidro minlaong iza kan Hisos nga 9wani dakoza ya bata nga amaama nga may limang bolos nga pan daw dowang bolos nga isda. Piro diri gazed maigo ini kaini nga mataed nga mga tao. 10Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga palo-toon di mazo sirang tanan. Na, talagsa ka ya liwaan dizan agon nanlo-to di ya mga tao. Hapit maglimang ka libo ya amaama. Wara pen ya labet na mga babazi daw mga bata ka pagbilang niran. 11Pagkakamhan ka minkawa si Hisos ka mga pan. Minpasalamat iza ka Diyos. Kamhan inbahinbahin naiza iton ka mga tao nga nagalo-to dizan. Inbahinbahin sab naiza ya mga isda. Bisan kon kapira magdogang, dakola pen gihapon nga isda daw pan. 12Pagkabosog di niran minlaong si Hisos ka toong mga sinarigan nga hipiden di mazo ya mga salin nga pan dazaw waray makanam. 13Pagkakamhan niran paghipid nangapono pen ya napolo may dowang ka alat na salin garing ka lima kang bolos nga pan. 14Kamhan minlaong ya mga tao nga iton nga tao ani gazed ya intagadan nita nga matood nga propita nga garing ka Diyos. Kay nakakita siran kaiton nga timaan nga inpataed ni Hisos ya geramay nga pan daw isda.

15Na, nakasabot si Hisos ka hena-hena na mga tao mahitenged kanangiza nga pamagkaw-en iza niran kontana kay hinangen nga hari niran. Agon minbogtong iza pagpanaw pagbalik daked ka bobong. 16Na, pagsalep di na sega minlogsong di ya toong mga sinarigan ka baybazen na danaw. 17Na, kahabzen di wara pen gihapon mag-apas si Hisos kaniran. Kamhan minleen siran ka baloto kay anhon-a siran pagsakay ngandipi ka baybazen ka longsod nga Kapirnaom. 18Na, ka wara pen siran dateng dipi nandakola ya mga baled kay dizan ka danaw makeseg ya hangin. 19Pagbegsay di niran ka hapit mag-enem nga ka kilomitro anipen niran makiti si Hisos nga nagapanaw dizan ka hopaw na sapa nga nagasinged baza ngarini kaniran. Nangahaldek gazed siran. 20Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga diri kamo magkahaldek kay hao ya nakitan mazo. 21Kamhan nagasaza di siran nga minpasakay kanangiza. Kamhan mindonggo dazon siran dipi ka baybazen.

22Pagkaaldaw ya mga tao nga nangabilin dipi ka baybazen, nakapaniid siran nga isa ka ya baloto nga nabilin kahabi. Kamhan nahagdam siran nga wara magsakay si Hisos ka baloto iba ka toong mga sinarigan pagpanaw niran kahabi. 23Kamhan may mga iba pen nga baloto nga mindateng di garing ka longsod nga Tibiriyas arani ka dapit nga impasalamatan ni Hisos ka pagpakaen ka mga tao. 24Pagpakakita na mga tao nga wara dizan si Hisos daw ya toong mga sinarigan nanakay siran ka mga baloto dipi ka Kapirnaom kay anpangita siran kan Hisos.

25Pagpakakita niran kanangiza dipi ka dagat nangotana siran nga Maistro, daw kagan-o ko dateng dini? 26Minsambag si Hisos nga timan-an mazo gazed ini. Wara kamo magpangita kanao kay nakakita kamo ka inhinang nao kahabi basta kay nangita kamo kanao kay nakakaen kamo ka pan ka pagkabosog. 27Abay kamo paghena-hena mahitenged ka makaen nga madali ampan-es. Maghena-hena kamo hinoa ka makaen nga diri ampan-es kay makahatag iton kamazo ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Hao ya makahatag kamazo kaini nga makaen nga diri ampan-es kay ya Diyos nga kanaong Ama ani ya minhatag kanao ka gahem. 28Kamhan nangotana siran nga ono sa ya kanaming hinangen dazaw makatoman kami ka naazakan na Diyos? 29Minsambag si Hisos nga ya naazakan na Diyos ani ya pagtoo mazo kanao nga toong inpakarimbaba. 30Minsambag siran nga daw ono pen ya kaberenganan nga ipakita mo kanami dazaw antoo kami kanmo? Daw ono pen ya kanmong mahinang? 31Kay ya mga karaan nami nakakaen siran ka makaen nga inngaranan ka mana ka doro pen siran ka dakolang nag-as kay dizan ka daan pinasoyat na Diyos nagalaong nga intagan siran naiza ka makaen nga garing daked ka langit. 32Minsambag si Hisos nga timan-an mazo gazed ini. Diri kon si Moysis nga karaang propita ya minhatag kaniran ka makaen nga garing daked ka langit basta ya kanaong Ama. Kamhan iza isab ya magahatag kamazo ka matood nga makaen garing ka langit. 33Kay ya makaen nga inhatag na Diyos ani ya minkarimbaba garing daked ka langit. Kamhan makahatag iton ka tanan mga tao ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. 34Minsambag siran nga Nong, tagan mo kami koman kaini nga makaen nga diri ampan-es kawanihen ka.

35Minsambag si Hisos nga ya makaen nga makahatag ka bag-ong kinabohi nga diri mawara ani hao. Kamhan ya tao nga ansakop kanao diri di iza magabengtasen. Ya tao nga antoo kanao diri iza ohawen kawanihen ka. 36Izang dini kaini inlong-an nao kamo nga bisan minkita kamo kanao, wara kamo magtoo kanao. 37Ya tanan mga tao nga insarig kanao na kanaong Ama siran ya antoo kanao. Kamhan siran nga mga mintoo di kanao diri gazed nao pagabogawen. 38Kay minkarimbaba hao garing ka langit dazaw antoman hao ka pagbeet na Diyos nga minpakarimbaba kanao. Diri kon kanaong kaogaringeng pagbeet. 39Kamhan ya naazakan na Diyos ani ya paghatag ka bag-ong kinabohi nga diri mawara dizan ka mga tao nga insarig naiza kanao. Kamhan panbohien nao sirang tanan pagbalik garing ka mga lebeng kay-an ka kataposan nga aldaw. 40Kay naazakan na kanaong Ama nga ya tanan mga minkita ka toong Maanak daw mintoo kanangiza tagan gazed siran ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kamhan panbohien nao siran pagbalik garing ka mga lebeng kay-an ka kataposan nga aldaw.

41Pagkakamhan ka nagamahay ya mga oloolo na mga Yodayo kay minlaong si Hisos nga iza ya makaen nga mingaring daked ka langit. 42Kamhan namaglaonglaong siran nga ini nga tao nga si Hisos maanak ka lamang iza ni Hosi. Nakakilala kita ka toong ama daw ina. Kamhan ono sa iza minlaong nga mingaring iza daked ka langit? 43Minsambag si Hisos kaniran nga diri kamo magmahay. 44Kay bisan sin-o nga taohana diri iza ansakop kanao kon diri antandeg ka toong hinawa ya Diyos nga minpakarimbaba kanao. Kamhan ya tao nga ansakop kanao bohien nao iza pagbalik garing ka lebeng kay-an ka kataposan nga aldaw. 45Kay kawandini pen minsoyat ya mga propita na Diyos nagalaong nga ya tanan mga tao pagasindoon siran na Diyos. Kamhan ya mga nagapanalinga ka kanaong Ama daw magatoon ka toong pagsindo siran ya ansakop kanao. 46Waray makakita ka Ama nga Diyos sokad. Hao kay makakita kanangiza kay garing hao kanangiza.

47Sabten mazo ini nga ya tao nga antoo kanao tagan matood iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. 48Na, ya makaen nga makahatag ka bag-ong kinabohi nga diri mawara ani hao. 49Ya kamazong mga karaan nangapatay siran doro ka dakolang nag-as bisan minkaen siran ka makaen nga inngaranan ka mana nga nangatanak garing daked ka langit. 50Kamhan ya matood nga makaen nga impanan-og nao nga mingaring ka langit, ya tao nga ankaen kaiton mabohi iza kawanihen ka. 51Kay hao ya matood nga makaen nga mingaring daked ka langit. Kamhan ya tao nga ankaen kanao mabohi iza kawanihen ka. Kamhan ya matood nga makaen nga ihatag nao ani ya kanaong lawas. Ihatag nao iton para ka tanan mga tao dazaw may bag-ong kinabohi niran. Ani ini ya sambag ni Hisos ka mga Yodayo.

52Kamhan nagalalis ya mga oloolo na mga Yodayo ka isa daw isa nagalaong nga onhon sa naiton nga tao paghatag kanta ka toong lawas nga ipakaen sa? 53Minsambag si Hisos nga sabten mazo ini nga kon diri kamo ankaen ka kanaong onod, kon diri isab kamo an-inem ka kanaong dogo waray kinabohi mazo nga matood nga garing ka Diyos. 54Ya tao nga ankaen ka kanaong onod daw an-inem ka kanaong dogo may toong bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kamhan bohien ka sab nao iza pagbalik garing ka lebeng kay-an ka kataposan nga aldaw. 55Kay ya onod nao ani ya matood nga makaen. Ya dogo nao ani ya matood nga imnenen. 56Ya tao nga ankaen ka onod nao daw an-inem ka dogo nao naisa ka kami. 57Ya Diyos nga diri mapatay minpakarimbaba iza kanao. Kamhan garing kanangiza ya kanaong pagkabohi. Kamhan ya tao nga ankaen kanao mabohi isab iza kay garing kanao ya toong pagkabohi. 58Ya makaen nga inlaong nao kamazo mingaring iton ka langit. Diri kon singed ka makaen inngaranan ka mana nga inkaen na kamazong karaan kay bisan minkaen siran kaiza nangapatay siran gihapon. Kamhan ya tao nga ankaen ka makaen nga inhatag nao may toong bag-ong kinabohi nga diri mawara. 59Ani ini ya pagpanaba ni Hisos pagsindo naiza dizan ka singbahan na mga Yodayo doro ka longsod nga Kapirnaom.

60Pagpakabati ka na mga sakop ni Hisos ka toong pagsindo mataed siran namaglaonglaong nga malised iton nga sindo. Daw sin-o ya makaanget ka pagpanalinga? 61Kamhan bisan waray maglaong kan Hisos mahagdam iza ka kanirang pagmahay. Kamhan nangotana iza nga daw nazehet kamo ka kanaong pagsindo? 62Kay-an ka pagkita mazo ka pagkandaked nao ka daan hela nao andakola pen ya pagkazehet mazo. 63Ya Madazaw nga Ispirito na Diyos iza kay makahatag ka tao ka matood nga kinabohi, diri kon garing iton ka hinang na tao. Ya kanaong inpanaba kamazo garing iton ka Madazaw nga Ispirito na Diyos. Kamhan makahatag iton kamazo ka bag-ong kinabohi. 64Piro dini kamazo may mga diri antoo kanao. Ani ini ya inlaong ni Hisos kay sokad ka pagsakop niran kanangiza nahagdam iza daan kon sin-o ya diri antoo kanangiza. Nahagdam sab iza daan kon sin-o iton dizan nga an-edlaw kanangiza. 65Indogangan naiza paglaong kaniran nga ipanan-og nao kamazo nga waray makasakop kanao kon diri ipatandeg na kanaong Ama ya hinawa na tao.

66Pagpanaba ni Hisos singed kaiton mataed ya toong sakop nga minbelag di kanangiza. 67Kamhan nangotana si Hisos ka napolo may dowa nga mga sinarigan nga daw anbelag sab kamo kanao? 68Minsambag si Simon Pidro nga Ginoo, waray lain insakopan nami. Iko ka say tag-iza ka mga panaba nga makahatag ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. 69Mintoo kami kanmo. Nahagdam sab kami nga iko ya isa nga waray sala nga garing ka Diyos. 70Minsambag si Hisos nga kamo ya kanaong impili nga napolo may dowa nga tao kamhan ya isa kan Satanas iza. 71Ani ini ya inlaong ni Hisos kay dizan ka toong mga napolo may dowa nga sinarigan si Hodas nga maanak ni Simon Iskariyoti ani iza ya an-edlaw kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index