Search form

Howan 6:10

10Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga palo-toon di mazo sirang tanan. Na, talagsa ka ya liwaan dizan agon nanlo-to di ya mga tao. Hapit maglimang ka libo ya amaama. Wara pen ya labet na mga babazi daw mga bata ka pagbilang niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index