Search form

Howan 6:11

11Pagkakamhan ka minkawa si Hisos ka mga pan. Minpasalamat iza ka Diyos. Kamhan inbahinbahin naiza iton ka mga tao nga nagalo-to dizan. Inbahinbahin sab naiza ya mga isda. Bisan kon kapira magdogang, dakola pen gihapon nga isda daw pan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index