Search form

Howan 6:14

14Kamhan minlaong ya mga tao nga iton nga tao ani gazed ya intagadan nita nga matood nga propita nga garing ka Diyos. Kay nakakita siran kaiton nga timaan nga inpataed ni Hisos ya geramay nga pan daw isda.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index