Search form

Howan 6:22

22Pagkaaldaw ya mga tao nga nangabilin dipi ka baybazen, nakapaniid siran nga isa ka ya baloto nga nabilin kahabi. Kamhan nahagdam siran nga wara magsakay si Hisos ka baloto iba ka toong mga sinarigan pagpanaw niran kahabi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index