Search form

Howan 6:23

23Kamhan may mga iba pen nga baloto nga mindateng di garing ka longsod nga Tibiriyas arani ka dapit nga impasalamatan ni Hisos ka pagpakaen ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index