Search form

Howan 6:24

24Pagpakakita na mga tao nga wara dizan si Hisos daw ya toong mga sinarigan nanakay siran ka mga baloto dipi ka Kapirnaom kay anpangita siran kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index