Search form

Howan 6:32

32Minsambag si Hisos nga timan-an mazo gazed ini. Diri kon si Moysis nga karaang propita ya minhatag kaniran ka makaen nga garing daked ka langit basta ya kanaong Ama. Kamhan iza isab ya magahatag kamazo ka matood nga makaen garing ka langit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index