Search form

Howan 6:35

35Minsambag si Hisos nga ya makaen nga makahatag ka bag-ong kinabohi nga diri mawara ani hao. Kamhan ya tao nga ansakop kanao diri di iza magabengtasen. Ya tao nga antoo kanao diri iza ohawen kawanihen ka.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index